หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ปีงบประมาณ 2566

การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร

 การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร

การพัฒนาบุคลากร

การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร

การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ