รายงานการกำกับติดตาม

การดำเนินงาน รอบ ๖ เดือน

ปีงบประมาณ 2566

O12 รายงานการกํากับ ติดตามการใช้จ่าย งบประม.pdf

ปีงบประมาณ 2565

O11 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี 6 เดือน.pdf

ปีงบประมาณ 2564

OIT 11.pdf