กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

พ.ร.บ. ระเบียบราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

พ.ร.บ. สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546

พ.ร.บ. การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545

พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540

พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562