การขับเคลื่อนจริยธรรม

ปี พ.ศ. 2566

O40-6.pdf
O40-4แนวทางการประพฤติตนทางจริยธรรม Dos.pdf
O40-7แนวทางการประพฤติปฏิบัติตนของข้าราชการค.pdf
O40-3ประกาศโรงเรียนวัดไผ่ดำDos-Don't.pdf
O40-8ภาพกิจกรรมการฝึกอบรมที่มีการสอดแทรกฯ.pdf
O40-5do_and_dont.pdf
O40-1บันทึกข้อความแต่งตั้งกรรมการขับเคลื่อน.pdf
O40-2คำสั่งตั้งกรรมการขับเคลื่อนเรื่องจริยธ.pdf