ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ

ปี พ.ศ. 2566

039-1คำสั่ง+แนวทางการประพฤติปฏิบัติตนของข้า.pdf
039-2ประมวลจริยธรรมครู_2564.pdf