รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 

ปีงบประมาณ 2566

O37 รายงานการกํากับ ติดตามการดําเนินการ ป้อ.pdf

ปีงบประมาณ 2565

O40 รายงานการกํากับ ติดตามการดําเนินการ ป้องกันการทุจริต ประจําปีรอบ 6 เดือน.pdf