การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ปีงบประมาณ 2566

O35 การดำเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต new.pdf

คู่มือองค์ความรู้ด้านการเงินการคลังภาครัฐ

ปีงบประมาณ 2565

O37 การดําเนินการเพื่อ จัดการความเสี่ยงการ ทุจริต